Overslaan en ga direct naar de inhoud

Disclaimer

Residence Media B.V. (hierna Residence), eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Residence kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Residence is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Residence kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Residence mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Residence heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Links naar andere websites
Deze website bevat een aantal links naar andere websites. Residence is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden (indien aanwezig) van de website die u bezoekt.

Residence werkt met affiliate marketing, uiteraard selecteren wij alleen producten die wij zelf ook fantastisch vinden. 

Back to top