Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelnemende makelaars aan Residence.nl

I. Algemeen

Artikel 1 Algemeen
1.1 Pelican Media BV (hierna “Pelica”), gevestigd aan de Delflandlaan 4 te (1062 EB) Amsterdam (KvK 56353626; BTW-nr:NL852086441B01) exploiteert de website www.residence.nl (hierna: ‘de Website’). Naast de Website geeft de uitgever die de Website exploiteert, tevens het tijdschrift Residence en andere media (in druk en digitaal) uit waarin alle content van de Website eveneens opgenomen kan worden.
1.2 Voor de toegang tot en het gebruik van de Website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regelgeving. Door zich middels het nader te omschrijven registratiesysteem in te schrijven voor deze Website gaat de deelnemende makelaar onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene of andere door de deelnemende makelaar gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk door Pelican voor akkoord zijn bevestigd.
1.3 Zowel makelaars die bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM (hierna: ‘ NVM’) zijn aangesloten als zelfstandige niet bij de NVM aangesloten makelaars kunnen aan Toplocaties.nl deelnemen door middel van het plaatsen van hun Residence Toplocatie huizenaanbod op de Website te plaatsen. . De NVM makelaars hebben de keuze om hun huizenaanbod vanuit eigen beheer te plaatsen op de Website of daarbij gebruik te maken van het door de NVM ontwikkelde TIARA systeem. De NVM makelaars als de zelfstandige makelaar worden in deze voorwaarden gelijk behandeld en derhalve gezamenlijk aangeduid als ‘Makelaar(s)’.

Artikel 2 Inhoud Website
2.1 De inhoud van de Website bestaat uit het Residence Toplocaties waardige actieve huizenaanbod (gegevens en digitale beelden). Onder Residence Toplocaties worden verstaan: Huizen met een verkoopprijs boven de 700.000 euro of die zich onderscheiden op basis van een exceptionele ligging, luxueuze afwerking, unieke architectuur of bijzondere faciliteiten. Alleen huizen in Nederland en België kunnen op de Website worden geplaatst.
2.2 Pelican heeft met de NVM een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van het door de NVM ontwikkelde TIARA systeem. Middels dit systeem kan ten behoeve van de Website uit de NVM-Databank informatie worden ontvangen bestaande uit door de verschillende NVM makelaars opgeslagen digitale beelden en gegevens van huizen. Indien de deelnemende Makelaar bij de NVM is aangesloten en kiest om via deze mogelijkheid zijn huizenaanbod op de Website openbaar te maken, dan dient hij dit bij de registratiemogelijkheid als genoemd in artikel 4, aan te geven. Alsdan dient deze Makelaar voordat zijn huizenaanbod via de Website openbaar wordt gemaakt, eerst zorg te dragen voor betaling van een bedrag van € 120,= per jaar. Indien de NVM besluit voornoemd bedrag te verhogen dan dient de van het TIARA systeem gebruikmakende makelaar dit verhoogde bedrag jaarlijks te vergoeden. Daarna dient een licentieovereenkomst te worden gedownload die de van het TIARA gebruikmakende Makelaar en Pelican dienen te tekenen. Deze overeenkomst wordt digitaal door Pelican naar de NVM gestuurd. Vervolgens zorgt de NVM dat het huizenaanbod toegankelijk wordt en de makelaar kan vervolgens beslissen welke huizen er op www.residence.nl geplaatst worden. De NVM en andere partijen streven er naar om voornoemde handelingen binnen één à uiterlijk twee werkdagen uit te voeren. U geeft Pelican in voornoemde licentieovereenkomst onder andere toestemming om uw huizenaanbod op de Website te plaatsen.
2.3 Ongeacht of het huizenaanbod via het TIARA systeem dan wel direct door de Makelaars op de Website wordt geplaatst, de Makelaars hebben het recht om het huizenaanbod te verrijken met mogelijkheden die het registratiesysteem biedt zoals de aanwezigheid van een zwembad en dergelijke, dan wel te verrijken met eigen informatie (oa beeld en tekst) over het huizenaanbod (hierna gezamenlijk aan te duiden als de ‘Content’).
2.4 Pelican heeft de door haarzelf op de Website geplaatste informatie, en de overige content op de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Makelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de Content en de juistheid en volledigheid daarvan.

Artikel 3 Doel van de Website
Pelican stelt de Makelaars in de gelegenheid om Content (huizen en bouwgrond) op de Website te plaatsen met als doel deze onder de aandacht te brengen van de bezoekers van deze Website.

Artikel 4 Registratie
4.1. Via Residence Advertentie Beheer www.residence.nl/makelaars kan de Makelaar zich registreren door het invullen van een elektronisch registratieformulier. De Makelaar kan (een deel van) de Content importeren vanuit het TIARA systeem, op een manier als omschreven in artikel 2.3 van deze Overeenkomst. Indien de Makelaar kiest om de Content niet via voornoemd systeem te ontsluiten, dan kan hij haar Content in het Residence Advertentie Beheer systeem uploaden. In dit systeem kan de Content worden verrijkt. De Makelaars dienen ervoor zorg te dragen dat hun gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, de bedrijfsnaam, het adres en de vestigingsplaats en alle voornoemde door de Makelaars geplaatste Content in verband met het huizenaanbod volledig, juist en actueel is. Nadat alle gegeven in het systeem via het Residence Advertentie Beheer zijn ingevuld en de Content is geplaatst, dient de Makelaar de kosten te betalen als genoemd in artikel 5.1 van deze voorwaarden. Nadat betaling heeft plaatsgevonden, is de Content direct voor de bezoekers van de Website toegankelijk.
4.2 Pelican kent iedere deelnemende Makelaar een gebruikersaccount toe. Dit account wordt aan zijn makelaarskantoor toegekend en is niet overdraagbaar. Aan dit account wordt een gebruikersnaam en een wachtwoord gekoppeld. De gebruikersnaam komt overeen met het door de Makelaar op het registratieformulier opgegeven e-mailadres. Het wachtwoord kan door de Makelaar zelf bepaald worden.
4.3 Pelican behoudt zich het recht voor de door de Makelaar geplaatste Informatie dan wel aanvullende Content in te korten of te wijzigen dan wel in uitzonderlijke situaties de Content te verwijderen. Van een uitzonderlijke situatie is onder andere sprake indien het door de Makelaar geplaatste huizenaanbod niet voldoet aan de definitie van een Residence Toplocatie (zie artikel 2.1 van deze voorwaarden) dan wel de Content aanstootgevende teksten omvat.
4.4 Indien een door een Makelaar aangeboden Toplocatie verkocht is, dan dient de Makelaar dit zelf middels een daartoe opgenomen mogelijkheid in het Residence Advertentie Beheersysteem aan te geven. Na enige tijd draagt de Makelaar zelf zorg voor verwijdering van de verkochte Toplocatie van de Website. Dit geldt niet voor het huizenaanbod dat via TIARA wordt geplaatst. Dit aanbod blijft na verkoop drie weken zichtbaar met status verkocht, waarna het automatisch van de Website verwijderd wordt.

Artikel 5 Kosten
5.1 Indien een Makelaar besluit een deel van zijn Content via het TIARA systeem te ontsluiten, dan zijn hier jaarlijkse kosten van € 120,= exclusief BTW aan verbonden (zie artikel 2.2 van deze voorwaarden). Daarnaast betaalt iedere Makelaar per geplaatst aanbod van een huis een bedrag van € 150,= exclusief BTW aan Pelican, ongeacht de termijn dat deze Content op de Website staat. Indien eenzelfde Makelaar meerdere huizen via de Website aanbiedt, zal een staffelkorting gelden die in het Residence Advertentie Beheer is opgenomen. Pelican heeft het recht om zgn. Residence Members eveneens een korting te verlenen
5.2 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, geschieden alle betalingen middels iDeal of creditcard, met uitzondering van betaling van het bedrag genoemd in artikel 2.2 van deze voorwaarden dat middels automatische incasso wordt afgeschreven.
5.3 Nadat de registratie en betaling heeft plaatsgevonden, zal Pelican voor administratieve doeleinden de Makelaars een digitale factuur doen toekomen.

Artikel 6 Looptijd
6.1 De afspraken tussen Pelican en een Makelaar die gebruik maakt van het TIARA systeem worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van é?n (1) jaar en zal ingaan op de datum van de registratie via Residence Advertentie Beheer. Indien voornoemde periode verstrijkt zonder tijdige opzegging conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel, dan loopt deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd door.
6.2 Beëindiging van deze Overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, gericht aan het adres als genoemd in artikel 1.1 van deze voorwaarden.
6.3 De afspraken tussen Pelican en een Makelaar die geen gebruik maakt van het TIARA systeem worden aangegaan voor onbepaalde tijd. Be?indiging van deze Overeenkomst vindt plaats met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden gericht aan het adres als genoemd in artikel 1.1 van deze voorwaarden.
6.4 Beide partijen zijn gerechtigd de tussen hen gemaakte afspraken tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te be?indigen indien:
• de andere partij door de rechtbank surséance van betaling is verleend of in staat van faillissement is verklaard;
• de onderneming van de andere partij wordt gestaakt of anderszins wordt be?indigd; of
• beslag (conservatoir of executoriaal) wordt gelegd ten laste van de andere partij en dit beslag directe of indirecte gevolgen heeft voor de uitvoering van deze Overeenkomst.
6.5 Pelican heeft bovendien het recht om met onmiddellijke ingang de tussen partijen gemaakte afspraken te beeindigen indien Pelican besluit de Website te staken.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7.1 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de vormgeving van de Website en het door Pelican zelf geplaatste materiaal (onder andere beeld en tekst) op de Website berusten bij Pelican.
7.2 De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Content (beeld en tekst) berusten bij de NVM dan wel bij de betreffende Makelaar. De Makelaar vrijwaart Pelican voor alle schade die zij lijdt of maakt ter zake het gebruik of de exploitatie van de Content die inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
7.3 De Makelaar verleent hierbij aan Pelican het recht om de Content (onder andere beeld en tekst) en/of onderdelen daarvan openbaar te maken middels de Website en promotie te maken in welke vorm dan ook. De Makelaar verleent Pelican tevens het recht om de door u vervaardigde Content tijdelijk op te slaan in een database.

Artikel 8 Uitsluiting
Pelican behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website indien de Makelaar op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van Pelican om nadere rechtsmaatregelen tegen de Makelaar te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 9 Garantie
Pelican garandeert niet:
• dat de Informatie, de door u geplaatste aanvullende Content en de door Pelican geplaatste overige content op de Website juist, actueel en volledig is; dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en
• dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Pelican sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Meer in het bijzonder zal Pelican in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• handelingen door de Makelaar verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de Website geplaatste Content;
• de onmogelijkheid de Website te gebruiken; of
• het onrechtmatig gebruik van de systemen van Pelican, waaronder de Website, door een derde.
10.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pelican.

Artikel 11 Vrijwaring
De Makelaar vrijwaart Pelican volledig voor alle mogelijke claims van zichzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door de Makelaar geplaatste Content op de Website

Artikel 12 Verwijzingen
De Website bevat mogelijk verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Pelican heeft geen zeggenschap over deze websites. Pelican is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 13 Overdracht
Pelican kan zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder toestemming van de Makelaar.

Artikel 14 Beveiliging
Pelican spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Pelican legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15 Overige bepalingen
15.1 Indien en voorzover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Pelican zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
15.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Pelican aangepast worden. Pelican adviseert de Makelaar dan ook om deze voorwaarden regelmatig te checken. Deze voorwaarden kunnen op verzoek schriftelijk worden toegezonden.